ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

300 หมวดสังคมศาสตร์

         
         

300    สังคมศาสตร์ (Social Sciences)

310    การรวบรวมสถิติทั่วไป (General Statistics)

320    รัฐศาสตร์ (Political Science) การเมืองการปกครอง (Politics and Government)

330    เศรษฐศาสตร์ (Economics)

340     กฎหมาย (Law)

350     รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกองทัพ (Public Administration and Military Science)

360    ปัญหาสังคม การบริหารสังคม สมาคม (Social Problems and Services; Associations)

370     การศึกษา (Education)

380     การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง (Commerce, Communications, Transportation)

390     ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา (Customs, Etiquette, Folklore)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC.
Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are
registered trademarks of OCLC
Revised:March 2013


Send comments to wachum49@hotmail.com