ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

300 หมวดสังคมศาสตร์ Social Sciences

360    ปัญหาสังคม บริการสังคม สมาคม

361    ปัญหาสังคม สวัดิการสังคม

362    ปัญหาสังคมสงเคราะห์ และบริการสังคมสงเคราะห์

363    ปัญหาสังคมและบริการสังคมด้านอื่นๆ

364    อาชญวิทยา

365    ทัณฑสถาบัน คุก

367    สโมสรต่างๆ สโมสรทางสังคม สโมสรเพื่อการศึกษา

368    การประกันภัย

369    สมาคม สโมสรชนิดต่างๆ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com