ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

300 หมวดสังคมศาสตร์

                   

301   สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา

302   การกระทำระหว่างกันทางสังคม

302.12   ความเข้าใจสังคม การรับรู้สังคม

302.14   การเข้าร่วมในสังคม

302.15    บทบาททางสังคม

302.2    การสื่อสาร

302.22    ชนิดของการสื่อสาร

302.224    การสื่อสารด้วยภาษาสัญลักษณ์

302.23    สื่อที่ใช้้ในการสื่อสาร

302.24    เนื้อหาสาระที่สื่อสาร

302.3   การกระทำระหว่างกันในสังคมภายในกลุ่ม

302.4   การกระทำระหว่างกันทางสังคมระหว่างกลุ่ม

302.5   ความสัมพันธ์ของบุคคลต่อสังคม

303   กระบวนการสังคม

303.3    การกำหนดนโยบายในสังคม

303.32    กระบวนการขัดเกลาทางสังคม

303.33   การควบคุมทางสังคม

303.4    การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

303.44    การเติบโตและพัฒนาการของสังคม

303.45    การเสื่อมทางสังคม

303.48   สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

303.49   การทำนายสังคม

303.6   ความขัดกันทางสังคม

303.62   การก่อเหตุไม่สงบของพลเมือง

303.623    การก่อจราจล

303.625    การก่อการร้าย

303.64    การเกิดสงครามการเมือง

303.66    การก่อสงคราม

303.69    การแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม

304    องค์ประกอบที่มีผลต่อพฤติกรรมสังคม

304.2    นิเวศวิทยามนุษย์

304.5   สังคมวิทยาชีวภาพ

304.6   ประชากรศาสตร์

304.8   การเคลื่อนไหวของประชากร

305    กลุ่มสังคม

305.2    กลุ่มสังคมจำแนกตามอายุ

305.3    กลุ่มสังคมเพศชาย

305.4    กลุ่มสังคมเพศหญิง

305.43    อาชีพของสตรี

305.5    กลุ่มสังคมแบ่งตามชนชั้นทางสังคม

305.6    กลุ่มสังคมจำแนกตามศาสนา

305.7    กลุ่มสังคมจำแนกตามภาษา

305.8    กลุ่มสังคมจำแนกตามเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์

305.9    กลุ่มสังคมจำแนกตามอาชีพและอื่นๆ

306    วัฒนธรรมและสถาบันในสังคม

306.2    สถาบันทางการเมือง

306.3    สถาบันทางเศรษฐกิจ

306.342   ระบบทุนนิยม

306.345   ระบบสังคมนิยม

306.349   ระบบเกษตรกรรม

306.4    เรื่องเฉพาะเกี่ยวกับวัฒนธรรม

306.43    สังคมวิทยาการศึกษา

306.48    นันทนาการในเชิงวัฒนธรรม

306.6    สถาบันทางศาสนา

306.7    สถาบันที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเพศชายหญิง

306.74    โสเภณี

306.76    การปรับทิศทางการแสดงความพึงพอใจทางเพศ

306.77    การปฏิบัติทางเพศ

306.8    สถาบันการสมรสและสถาบันครอบครัว

306.81    การสมรส การแต่งงาน

306.85    ครอบครัว

307    ชุมชน

307.1    การวางแผนชุมชน

307.14    การพัฒนาชุมชน

307.2    การเคลื่อนไหวของประชากรในชุมชน

307.3   โครงสร้างของชุมชน

307.3364   ชุมชนแออัด สลัม

307.7   ชุมชนเฉพาะชนิด

307.72    ชุมชนชนบท

307.76    ชุมชนเมือง

307.77    ชุมชนที่จำกัดวงของตนเอง

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com