ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

320 รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง (Political Science)

320.1    รัฐ ประเทศ

321    ระบบของรัฐบาลและรัฐ

322    สัมพันธภาพของรัฐกับกลุ่มองค์กรต่างๆ และสมาชิกขององค์กร เช่น
รัฐกับองค์กรทางศาสนา รัฐกับกลุ่มกรรมกร
รัฐกับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม รัฐกับองค์กรทางการทหาร

323    สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง

324   กระบวนการทางการเมือง

325    การอพยพประชากรระหว่างประเทศ การล่าอาณานิคม

326    ทาส การปลดปล่อยทาส

327    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

328   กระบวนการนิติบัญญัติ การออกกฎหมาย

329    (ไม่ได้กำหนดใช้)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:September 2010


Send comments to Chumpot@hotmail.com