ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

370 การศึกษา

370   การศึกษา (Education)

371    การบริหาร การจัดการโรงเรียน การศึกษาพิเศษ การบริหารการศึกษา

372    การประถมศึกษา

373    การมัธยมศึกษา

374    การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ

375    หลักสูตร

376    การศึกษาสำหรับสตรี

377    โรงเรียนศาสนา

378    การอุดมศึกษา

379    การสนับสนุนการศึกษาของรัฐ กฏระเบียบ การควบคุม
นโยบายการศึกษา การจัดการศึกษาทั่วไป

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com