ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

300 Social Sciences หมวดสังคมศาสตร์

330    เศรษฐศาสตร์ (Economics)

331    เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labor economics)

332    เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial economics)

333    เศรษฐศาสตร์ที่ดินและการพลังงาน (Economics of land and energy)

334    สหกรณ์ (Cooperatives) เครดิตยูเนียน

335    ระบบสังคมนิยม และระบบที่เกี่ยวข้อง (Socialism and related systems)

336    การคลังของรัฐ (Public finance)

337    เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International economics)

338    ผลิตผลในทางเศรษฐกิจ (Production)

339    เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics and related topics)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com