ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกองทัพ

351    การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์

352    การบริหารองค์การในระดับต่างๆ

352.1     การบริหารองค์การระดับต่างๆ

352.11    การบริหารองค์กรระหว่างประเทศ

352.111    การบริหารสันนิบาตชาติ

352.113    การบริหารสหประชาชาติ

352.13    การบริหารระดับรัฐหรือระดับจังหวัด

352.14    การบริหารส่วนท้องถิ่น

352.15    การบริหารเมืองขนาดกลาง

352.16    การบริหารเมืองขนาดใหญ่

352.2    การจัดระเบียบการบริหาร

352.3    การจัดการระดับผู้บริหาร

352.4    การบริหารการเงินและงบประมาณ

352.5    การบริหารทรัพย์สิน

352.6    การบริหารบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล

352.7    การบริหารการช่วยเหลือต่างๆ

352.8    การบริหารการควบคุมต่างๆ

353    การบริหารรัฐกิจเฉพาะสาขา

353.1    การบริหารกิจการเกี่ยวกับความมั่นคง กระทรวงกลาโหม

353.13    การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

353.3    การบริหารกิจการภายในประเทศ กระทรวงมหาดไทย

353.4    การบริหารความยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

353.5    การบริหารกิจการสังคมสงเคราะห์

353.6    การบริหารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสุขอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

353.7    การบริหารด้านวัฒนธรรม

353.8    การบริหารองค์กรที่สนับสนุนและควบคุมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

353.9    การบริหารกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย

354    การบริหารรัฐกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

354.3    การบริหารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาคิ

354.4    การบริหารเกี่ยวกับพลังงานและการอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงานแห่งชาติ

354.5    การบริหารเกี่ยวกับการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

354.6    การบริหารเกี่ยวกับการก่อสร้าง โรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

354.7    การบริหารเกี่ยวกับการค้า การสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์

354.759    การบริหารเกี่ยวกับการไปรษณีย์

354.76    การบริหารเกี่ยวกับการขนส่ง กระทรวงคมนาคม

354.8    การบริหารเกี่ยวกับสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง

354.9    การบริหารแรงงานและวิชาชีพต่างๆ กระทรวงแรงงาน

355    การบริหารกองทัพ วิชาการทหาร

355.02    สงครามและการสู้รบ

355.027    สาเหตุแห่งสงคราม

355.1    ชีวิตและความเป็นอยู่ของทหาร

355.2    ทรัพยากรทางการทหาร

355.3    การจัดองค์กรทางการทหาร

355.31    ชนิดของหน่วยงานทหาร

355.33    ทหารระดับต่างๆ

355.34    ทหารที่ไม่ใช่หน่วยต่อสู้

355.35    ทหารหน่วยต่อสู้

355.4    การปฏิบัติการทางทหาร

355.5    การฝึกวิชาทหาร

355.6    การบริหารภายในกองทัพ

355.7    การตั้งฐานทัพ

355.8    อาวุธยุทโธปกรณ์

356    ทหารบก

357    ทหารม้าี่ ทหารยานยนตร์

358    ทหารอากาศ กองกำลังทางอากาศ

358.3    สงครามเคมี สงครามชีวภาพ สงครามกัมมันตรังสี

359    ทหารเรือ กองกำลังทางทะเล

359.4    ปฏิบัติการทางนาวี

359.6    การบริหารกองทัพเรือ

359.9    วิศวกรรมทหารเรือ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com