ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

300 หมวดสังคมศาสตร์ Social Sciences

380    การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง

381    การค้าภายในประเทศ

382    การค้าระหว่างประเทศ

383    การสื่อสารทางไปรษณีย์

384    ระบบการสื่อสาร การสื่อสารทางไกล

385    การขนส่งทางรถไฟ

386    การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ

387    การขนส่งทางมหาสมุทร ทางอากาศ ทางอวกาศ

388    การขนส่งทางภาคพื้นดิน

389    มาตรวิทยา(Metrology) การกำหนดมาตรฐาน(Standardization)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com