ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

300 Social Sciences หมวดสังคมศาสตร์

340    กฎหมาย (Law)

341    กฎหมายระหว่างประเทศ

342    กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายบริหารประเทศ

343    กฎหมายทหาร กฎหมายภาษี กฎฆมายการค้า กฎฆมายอุตสาหกรรม

344    กฎหมายสังคม กฎหมายแรงงาน กฎหมายสังคมสงเคราะห์ กฎหมายสุขอนามัย กฎหมายความปลอดภภัย กฎหมายการศึกษา กฎหมายวัฒนธรรม

345    กฎหมายอาญา

346    กฎหมายส่วนบุคคล

347    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการทางแพ่ง ศาลแพ่ง

348    กฎฆมายที่เป็นพระราชบัญญัติ กฎข้อบังคับ คำตัดสินคดี

349    วิชากฎหมายในภูมิภาคต่างๆ ในปัจจุบัน

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com