รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

ผลงานวิจัย

จุมพจน์ วนิชกุล. (2520).การจัดดำเนินงานเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปภาพ
และข้อเสนอแนะแก่ห้องสมุดในประเทศไทย
(Organization of pictures collection for utilization
and proposals to libraries in Thailand).
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรบัณฑิต แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
----. (2532).การประกอบธุรกิจการให้บริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์
สารนิพนธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
----. (2536).การวิจัยบทบาทของระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ
ที่มีผลต่อการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี:
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
----. (2545). การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างทางด่วนข้อมูล
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในสถานศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2544 - 2545.กาญจนบุรี: คณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
----. (2546). การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างทางด่วนข้อมูล
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในสถานศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2544 - 2545.ใน ทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 3 (หน้า 288-301).
กาญจนบุรี: สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก.
(เอกสารการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา สถาบันราชภัฏ
กลุ่มภูมิภาคตะวันตก 14-15 กุมภาพันธ์ 2546 ณ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี)
----. (2549).การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน
แบบบูรณาการสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(Development of an integrated curriculum and instructional model
for general education subjects in Rajabhat Universities).
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
----. (2549). รายงานการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต:
การสังเคราะห์การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่น.
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก. กาญจนบุรี:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
(โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)

Chumpot Wanichagul. (2005). Development of an integrated
curriculum and instructional model for general education
subjects in Rajabhat Universities.
In Higher education reform: Facing local and global changes
(pp.373-378).Bandung: Widyatama University.
(SEAAIR 2005 Indonesia Conference Proceedings)
----. (2005). Development of an integrated
curriculum and instructional model for general education
subjects in Rajabhat Universities.
In Higher education reform: Facing local and global changes
(pp.37).Bandung: Widyatama University.
(Widyatama on SEAAIR Bali-Indonesia 14-16 September 2005)
----. (2007).Development of an integrated
curriculum and instructional model for general education
subjects in Rajabhat Universities.
Journal of Western Rajabhat Universities,
1(2), 163-176.

ผลงานวิจัยร่วม

จุมพจน์ วนิชกุล และคนอื่นๆ. (2552).รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาศักยภาพ ทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี:
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ ศาสนา
(Tourism Resource Potential in Kanchanaburi province:
Historical and ancienct Places and Objects and Religion Places).
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

จุมพจน์ วนิชกุล,อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์ และ ไพโรจน์ ชลารักษ์. (2547).
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (Living library).สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. กาญจนบุรี:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์,จุมพจน์ วนิชกุล และ ไพโรจน์ ชลารักษ์. (2548).
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเจียระไนนิลในจังหวัด
กาญจนบุรี. กาญจนบุรี: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 


Send comments to Chumpot@hotmail.com
Copyright © 2010
Revised:December 2010