รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

เรียนรู้ร่วมกันในระบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อเริ่มมาสอนหนังสือที่วิทยาลัยครูกาญจนบุรีครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2523 ได้เริ่มต้นเขียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชาต่างๆด้วยการพิมพ์กระดาษไข แล้วใช้เครื่องโรเนียวเอกสารพิมพ์เอกสารตามจำนวนที่ต้องการ จะเข้ารูปเล่มหนังสือก็จะต้องใช้เวลา กว่าจะได้หนังสือมาให้นักศึกษาอ่านแต่ละคนก็เหนื่อยกับวิธีการทำหนังสือให้นักศึกษาอ่าน

หลังจากนั้นไม่นาน คอมพิวเตอร์เริ่มมาอำนวยความสะดวก มีเครื่องพิมพ์ซึ่งสะดวก สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการได้ กระบวนการสอนของผมเริ่มเปลี่ยนไป สะดวกขึ้น นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ที่เร็วขึ้น

ไล่หลัง ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา อิทธิพลของการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการสอน ประกอบการเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้น เป็นที่ยอมรับว่าสังคมสารสนเทศกำลังเกิดขึ้นและเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็ว อาจารย์ผู้สอนเริ่มเห็นความสะดวกแต่ในขณะเดียวกันเกิดความรู้สึกกังวลต่อการติดตามความก้าวหน้าของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

ณ ปัจจุบัน การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ทุกคนอยู่ในสังคมสารสนเทศที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีทั้งเรียนในระบบและนอกระบบ การเรียนนอกระบบได้เปรียบตรงที่โลกทั้งใบกลายเป็นสถานที่เรียนที่ไม่มีขอบเขตจำกัด ไม่ต้องคำนึงถึงเวลา หรือ สถานที่ใดๆ ทั้งนี้เพราะทุกคนอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต ระบบที่ทำให้สังคมสารสนเทศแพร่กระจายของการเข้าถึงสาระได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถแก้ไขปัญหาของการขาดแคลนสารสนเทศได้

ผมจึงจัดทำเว็บไซต์รวมผลงานของผมขึ้นมา เจตนาก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่สารสนเทศทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการค้นได้ทราบสาระและนำไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อการเรียนรู้

เราจึงมาร่วมเรียนรู้ด้วยกัน ขอให้มีความสุขต่อการศึกษาค้นคว้าตลอดไป

รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล

27 พฤษภาคม 2555

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:May 2012