รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำนวน 31 รายวิชาตามที่ปรากฎรายการข้างล่างนี้ ผมได้รับผิดชอบในการดำเนินการสอนในระบบอินเทอร์เน็ต ได้จัดทำเพื่อความสะดวก ในการอ่านเอกสารโดยอิสระ สะดวกสำหรับผมที่ไม่ต้องพิมพ์ตำรา หนังสือประกอบการสอน หรือ เอกสารคำสอนเป็นรูปเล่มอีกต่อไป ผมจึงไม่มีการจัดพิมพ์ตำรา หรือ เอกสารการเรียนการสอนใดๆนับตั้งแต่ช่วงหลัง ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา
เมื่อสังคมสารสนเทศเริ่มมีความสะดวกต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่สารสนเทศ ผมจึงได้จัดพิมพ์สารสนเทศตำราเรียน เอกสารประกอบการสอน และ เอกสารอื่นๆเผยแพร่ในลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คำสั่งภาษา HTMLในการสร้างหนังสือ ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (full text) ได้หมด นับว่าสะดวกอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและนักศึกษาทุกคนที่เรียนกับผม นักศึกษาไม่ต้องเสียเงินในการจัดซื้อตำราอ่านประกอบ และผมได้ดำเนินการปรับปรุงการสอนในแต่ละภาคการศึกษา บางวิชาอาจสอนมานานแล้ว จึงมีการปรับปรุงให้เฉพาะวิชาที่มีการสอนอยู่เป็นปัจจุบัน ขอให้ผู้อ่านได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้เต็มที่
ขอขอบคุณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผมได้จัดทำขึ้น ตำบลที่อยู่ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่คือที่อยู่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (lib.kru.ac.th) ตามด้วยห้องที่จัดเก็บข้อมูล (eBook) และตามด้วยรหัสวิชาที่ผมสอน ดังตัวอย่าง วิชา ทักษะการจัดการความรู้ รหัสวิชา คือ 4000111 ตำบลที่อยู่ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องเข้าถึงได้ ดังนี้
./eBook/4000111

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สอนในระดับปริญญาตรี

1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
1544603 การสืบค้นข้อมูลภาษาไทย
1552629 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย
1553306 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 1
1554901 Independent Studies in Learning Process of English
1630101 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
1631101 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
1631201 งานเทคนิคของห้องสมุด
1632502 ธุรกิจสิ่งพิมพ์
1631303 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
1633103 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ
1633106 การเผยแพร่สารนิเทศด้วยเทคโนโลยีสารนิเทศ
1633107 การจัดการฐานข้อมูล
1633109 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
1633110 เทคโนโลยีสารนิเทศและ การประยุกต์ใช้
1633201 การจัดหมู่ 2
1633405 ห้องสมุดประชาชน
1634101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด
1634102 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
4000111 ทักษะการจัดการความรู้
4000111 Knowledge Management Skills
4083111 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 3

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สอนในระดับปริญญาโท

1036703 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
1065106 มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร
1635206 การจัดการข้อมูลและศูนย์ข้อมูล ท้องถิ่น
1635301 แหล่งสารสนเทศและการให้บริการ
1635302 การตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการสารสนเทศ
1635303 บริการสารสนเทศเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
1635203 ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ขั้นสูง
2535609 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาองค์กร
2553310 ระบบสารสนเทศสำหรับ การบริหาร
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
811201 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สอนในระดับปริญญาเอก

พ202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ต่อ พระพุทธศาสนา
881101 การประยุกต์ทฤษฎีทางการบริหารและการพัฒนาการศึกษา
881401 วิทยานิพนธ์ 1
881402 วิทยานิพนธ์ 2

ขอขอบคุณผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกท่าน

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:May 2012