รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

หนังสือ

รายชื่อหนังสือตามรายการบรรณานุกรมข้างล่างนี้ ผมได้เขียนขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆที่รับผิดชอบตั้งแต่ ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา จนกระทั่งเปลี่ยนวิธีการเขียนในลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานการเขียนจึงอยู่ในเอกสารหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ ผมจะดำเนินการจัดพิมพ์เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์หรือถ่ายทำสำเนาจากต้นฉบับเพื่อให้อ่านในฉบับเต็มต่อไป

จุมพจน์ วนิชกุล.(2526). ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า กรุงเทพมหานคร:
เคล็ดไทย.
-----. (2528). บริการของห้องสมุด. กาญจนบุรี: คณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2528). ห้องสมุดประชาชน. กาญจนบุรี: คณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2528). เอกสารประกอบการสอนวิชาบรรณ 101 ห้องสมุด
และการศึกษาค้นคว้า.กาญจนบุรี: คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2529).การจัดหมู่หนังสือระบบดิวอี้. กาญจนบุรี: คณะวิชา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี,
-----. (2531). เอกสารคำสอนวิชา 2632203 วิเคราะห์เลขหมู่ 1. กาญจนบุรี:
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2532). ความรู้เบื้องต้นทางสารนิเทศศาสตร์. กาญจนบุรี: คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2538).การใช้เทคโนโลยีสารนิเทศในห้องสมุดโรงเรียน
กาญจนบุรี: คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2542).ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารนิเทศ.
กาญจนบุรี: คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.(จัดพิมพ์ตามโครงการ
ตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ)
-----. (2549). สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ:
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
จุมพจน์ วนิชกุล และคนอื่นๆ. (2533). ห้องสมุดและการค้นคว้า.กาญจนบุรี: คณะวิชา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
จุมพจน์ วนิชกุล และ อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์. (2545). คู่มือการลงรายการ
อ้างอิงและบรรณานุกรม.กาญจนบุรี: คณะวิชา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.

***ปรับขนาดอักษรที่ใช้ดูในขนาด Medium
จะได้รูปแบบของรายการบรรณานุกรมที่ถูกต้อง***

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:May 2012