บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิชา 881401
วิทยานิพนธ์ 1 (Dissertation I)
ผู้สอน
ดร.สุวรรณ นาคพนม
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
***ความรู้คืออำนาจ เรียนให้สนุกในโลกแห่งสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


เนื้อหารายวิชา

สารบัญ
เนื้อหาวิชา

กิจกรรม
การเรียนการสอน

สื่อการสอน

การประเมินผล

ตำราประกอบ
การสอน

แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ
ประกอบ
การเรียนการสอน

แหล่งทรัพยากร
เกี่ยวกับ Internet

ตำราและวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำผู้สอน


Home

แหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
Internet On-Line, Off-Line, Internet Resources)

จากการศึกษาในสัปดาห์นี้ นักศึกษาจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Internet ได้รู้จักการค้นข้อมูลในระบบ รู้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ รู้วิธีการค้นหาสารสนเทศจากแหล่งสานนิเทศที่มีอยู่มากมายในระบบ Internet
ประกาศคุณูปการ (Acknowledgement)
ผู้สอนขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่จัดทำ Homepage อยู่แล้วในระบบ Internet จากเมนูต่างๆข้างล่างนี้ ผู้สอนเพียงแต่รวบรวมหัวข้อ และ ยกตัวอย่างแหล่งสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ขอให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเป็นหลัก ผู้สอนขอขอบคุณ Site แหล่งสารนิเทศ ตลอดจนข้อมูล ที่สามารถติดต่อได้ ในระบบ Real time หากนักศึกษาไม่สามารถติดต่อได้ในระบบ Internet ให้เลือกเมนูในรายการ Off-Line แทน
Dave Taylor and MurielHarris of Purdue University
Eric Crump and his OWL crew at the University of Missouri
Lou Rosenfield of the University of Michigan School of Information and Library Studies

แหล่งสารนิเทศทั่วๆไป (General Resources)
University of Michigan Home Page

แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับ Internet และการใช้ประโยชน์ (Resources about the Internet and its tools)
ความรู้เกี่ยวกับ Internet (About the Internet)
ทำเนียบนามในระบบ Internet (Internet Directory)
การค้นข้อมูลในระบบ Internet (Internet Search)
การเชื่อมต่อแหล่ง Internet ที่สำคัญ (Special Internet Connections)
จุดเริ่มต้นในการค้นระบบ Internet (Internet Research Starting Points)
มารยาทในการค้นในระบบ Internet (Internet Netiquette)
การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Identifying Mailing Lists and Usenet Groups)
การค้นรายชื่อในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (How to Find an Interesting Mailing List)
Listserv Home Page
Search Mailing Lists
Gopher Jewels
A Beginner's Guide to HTML
WWW and HTML Developer's JumpStation
WWW Weavers

แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับการเขียน (Resources for Writing)
การอ้างอิงในระบบ Internet (Writing Resources on the Internet)
Writer's Workshop On-line Handbook
Rensselaer Writing Center On-line Handouts
The Blair On-line Handbook
Purdue On-line Writing Lab (OWL)
Online Writery (U of Missouri OWL)
Other OWLS

On-Line Journals and Mags
Computer-Mediated Communication Magazine
Time/Warner On-Line
The Electronic Newstand

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:November 2012