บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิชา 881401
วิทยานิพนธ์ 1 (Dissertation I)
ผู้สอน
ดร.สุวรรณ นาคพนม
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
***ความรู้คืออำนาจ เรียนให้สนุกในโลกแห่งสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


เนื้อหารายวิชา

สารบัญ
เนื้อหาวิชา

กิจกรรม
การเรียนการสอน

สื่อการสอน

การประเมินผล

ตำราประกอบ
การสอน

แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ
ประกอบ
การเรียนการสอน

แหล่งทรัพยากร
เกี่ยวกับ Internet

ตำราและวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำผู้สอน


Home

เนื้อหารายวิชา (Course Description)

ศึกษาวิธีการสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายใต้เค้าโครงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานในการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ และ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:November 2012