บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิชา 881401
วิทยานิพนธ์ 1 (Dissertation I)
ผู้สอน
ดร.สุวรรณ นาคพนม
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
***ความรู้คืออำนาจ เรียนให้สนุกในโลกแห่งสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


เนื้อหารายวิชา

สารบัญ
เนื้อหาวิชา

กิจกรรม
การเรียนการสอน

สื่อการสอน

การประเมินผล

ตำราประกอบ
การสอน

แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ
ประกอบ
การเรียนการสอน

แหล่งทรัพยากร
เกี่ยวกับ Internet

ตำราและวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำผู้สอน


Home

สื่อการสอน

หนังสือประกอบการสอนตามรายชื่อใน ตำราประกอบการสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวารสาร และ หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แนะนำให้อ่านประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบ STAND ALONE และในรูปแบบของ NETWORK
แผ่น CD-ROM เนื้อหาสาระทางด้านการศึกษา
Removable disk สำหรับการบันทึกข้อมูล

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:November 2012