บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิชา 881401
วิทยานิพนธ์ 1 (Dissertation I)
ผู้สอน
ดร.สุวรรณ นาคพนม
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
***ความรู้คืออำนาจ เรียนให้สนุกในโลกแห่งสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


เนื้อหารายวิชา

สารบัญ
เนื้อหาวิชา

กิจกรรม
การเรียนการสอน

สื่อการสอน

การประเมินผล

ตำราประกอบ
การสอน

แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ
ประกอบ
การเรียนการสอน

แหล่งทรัพยากร
เกี่ยวกับ Internet

ตำราและวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำผู้สอน


Home

การประเมินผลการเรียน

ประเมินจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานสังเคราะห์ ผลการเรียนรู้ และงานวิจัยเอกสารส่วนบุคคล ดังนี้

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   20%

เอกสารสังเคราะห์ผลการเรียนรู้   40%

งานวิจัยเอกสาร   40%

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:November 2012