ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

800 วรรณกรรมและวรรณคดี
(Literature & rhetoric)

820   วรรณคดีอังกฤษ และวรรณคดีภาษาอังกฤษเก่า (แองโกล-แซ็กซอน)

821    วรรณคดีอังกฤษที่เป็นร้อยกรอง

822   วรรณคดีอังกฤษประเภทบทละคร

823-827    วรรณคดีอังกฤษ นวนิยายอังกฤษ รูปแบบการประพันธ์อื่นๆ

828   งานเขียนเบ็ดเตล็ดภาษาอังกฤษ

829   วรรณคดีภาษาอังกฤษเก่า (แองโกล-แซ็กซอน)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com