ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

700    Arts and Entertainment
หมวดศิลปะและการบันเทิง790    นันทนาการ ศิลปะการแสดง (Recreation and performing arts)

791    การแสดงต่อสาธารณชน

792    การแสดงบนเวที

793    กีฬาในร่ม และการเล่นเพื่อความสนุกสนาน

794    เกมในร่มที่ต้องใช้ทักษะ (Indoor games of skill)

795    เกมที่ใช้การเสี่ยง (Games of chance)

796    กีฬากลางแจ้ง เกมกลางแจ้ง นักกีฬา

797    กีฬาทางน้ำ และกีฬาทางอากาศ (Aquatic and air sports)

798    การแข่งม้า และการแข่งสัตว์(Equestrian sports snd animal racing)

799    การตกปลา การล่าสัตว์ การยิงปืน(Fishing, Huntihg, Shooting)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com