ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

700    Arts and Entertainment
หมวดศิลปะและการบันเทิง710    ภูมิสถาปัตย์ ศิลปะการออกแบบบริเวณพื้นที่ (Civic and landscape art)

711    การวางผังพื้นที่ (Civic art)

712    สถาปัตยกรรมบริเวณในพื้นที่ การออกแบบบริเวณพื้นที่ (Landscape design)

713    สถาปัตยกรรมแบบบริเวณในพื้นที่ที่เกี่ยวกับเส้นทางจราจร

714    การออกแบบแหล่งน้ำ เช่น น้ำพุ น้ำตก สระน้ำธรรมชาติ สระน้ำที่ขุดขึ้น

715    การออกแบบกำหนดจุดเบริเวณปลูกต้นไม้ งานแต่งผิวหน้าดิน ที่สำหรับไม้ยืนต้น

716    การออกแบบกำหนดจุดบริเวณที่ปลูกไม้ดอก ไม้ขนาดเล็กอื่นๆ

717    การออกแบบโครงสร้างง่ายๆเพื่อการตกแต่ง เช่น ซุ้มต้นไม้ รั้ว ลานนอกบ้าน ซุ้มประตู ขั้นบันได เครื่องตกแต่งถนน

718    การออกแบบสุสาน

719    การออกแบบบริเวณพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com