ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

600    Technology หมวดเทคโนโลยี


670    โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ( Manufacturing)

671    โรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ

672    เหล็ก เหล็กกล้า และโลหะผสมเหล็ก

673    ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลหะที่ไม่มีธาตุเหล็ก

674    กรรมวิธีที่กระทำกับไม้ซุง ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก

675    โรงงานทำเกี่ยวกับขนสัตว์และหนังสัตว์

676    เทคโนโลยีเกี่ยวกับเยื่อกระดาษและกระดาษ

677    สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ของเส้นใย ผ้า เชือก

678    สารยืดหยุ่น และผลิตภัณฑ์จากสารยืดหยุ่น

679    ผลิตภัณฑ์อื่นๆของวัสดุเฉพาะชนิด

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com