ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

600    Technology หมวดเทคโนโลยี


630    เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

631    เทคนิคเฉพาะ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุการเกษตร การกสิกรรม

632    ความเสียหายทางการเกษตรจากสัตว์และเชื้อโรค

633    พืชผลจากไร่นา

634    พืชจากสวน ผลไม้ ป่าไม้

635    พืชสวนครัว ผักต่างๆ

636    การเลี้ยงสัตว์และการล่าสัตว์

637    อุตสาหกรรม นม เนย

638    การเลี้ยงแมลงที่ให้ประโยชน์

639    เทคโนโลยีการล่าสัตว์ การตกปลา การสงวนพันธุ์สัตว์

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com