ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

500    sciences & mathematics
หมวดวิทยาศาสตร์


510   คณิตศาสตร์ (Mathematics)

511   หลักการทั่วไปของคณิตศาสตร์

512   พีชคณิต (Algebra) ทฤษฎีจำนวน (Number theory)

513   เลขคณิต (Arithmetic)

514   ทอพอโลยี (topology)

515    คณิตวิเคราะห์ (Analysis) แคลคูลัส (Calculus) การวิเคราะหฃืเชิงตัวเลข (Numberial analysis)

516    เรขาคณิต (Geometry)

517    [ไม่ได้กำหนดใช้]

518    [ไม่ได้กำหนดใช้]

519    ความน่าจะเป็น (Probabilities distribution)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com