ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   


470 Italic Latin (ภาษาละติน)
471 Classical Latin writing & phonology (ภาษาละติน)
472 Classical Latin etymology & phonology (ภาษาละติน)
473 Classical Latin dictionaries (ภาษาละติน)
474 Not assigned or no longer used (ภาษาละติน)
475 Classical Latin grammar (ภาษาละติน)
476 Not assigned or no longer used (ภาษาละติน)
477 Old, Postclassical, Vulgar Latin (ภาษาละติน)
478 Classical Latin usage (ภาษาละติน)
479 Other Italic languages (ภาษาละติน)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com