ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

หมวด 180

180    ปรัชญาสมัยโบราณ ปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญาตะวันออก

181    ปรัชญาตะวันออก

182    ปรัชญากรีกก่อนโสเครตีส (Pre-Socratlc Greek philosophy)

183    ปรัชญากรีกต่างๆ (Related Greek philosophy)

184    ปรัชญาของเพลโต (Platonic philosophy)

185    ปรัชญาของอาริสโตเติล (Aristotelian philosophy)

186    ปรัชญาสเกปติก (Skeptic philosophy) และปรัชญาเพลโตใหม่ (Neoplatonic philosophy)

187    ปรัชญาที่บูชาความสนุกสนาน ความสำราญ (Epicurean philosophy)

188    ปรัชญาสโตอิก (Stolc philosophy)

189    ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง (Medieval western philosophles)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com