ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

900    Geography & History
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวิชาที่เกี่ยวข้อง

990    ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆของโลก บริเวณนอกโลก หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

993    นิวซีแลนด์(New Zealand)

994    ออสเตรเลีย(Australia)

995    เมลานีเซีย (Melanesia) และนิวกินี ( New Guinea)

996    ส่วนอื่นของแปซิฟิก โพลีนีเซีย (Polynesia)

997    กลุ่มเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก

998    กลุ่มหมู่เกาะอาร์กติก และแอนตาร์กติกา

999    บริเวณนอกโลก

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to chumpot@hotmail.com