ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

900    Geography & History
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวิชาที่เกี่ยวข้อง

970    ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ (General history of North America )

971    แคนาดา(Canada )

972    เม็กซิโก (Mexico )

973    สหรัฐอเมริกา ( United States )

974    บริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือ

975    บริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้

976    บริเวณทางใต้ตอนกลาง

977    บริเวณทางเหนือตอนกลาง

978    บริเวณทางตะวันตก

979    บริเวณด้านมหาสมุทรแปซิฟิก

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to chumpot@hotmail.com