ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

900    Geography & History
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวิชาที่เกี่ยวข้อง

950    ประวัติศาสตร์เอเชีย ตะวันออก ตะวันออกไกล

951    จีน (China)

952    ญี่ปุ่น(Japan)

953    แหลมอาหรับและบริเวณใกล้เคียง

954    อินเดีย (India) เอเชียใต้ ( South Asia)

955    อิหร่าน(Iran)

956    ตะวันออกกลาง ( Middle East) ตะวันออกใกล้ ( Near East )

957    ไซบีเรีย (รัสเซียในเอเชีย)

958    เอเชียกลาง

959    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to chumpot@hotmail.com