ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

920    ชีวประวัติ ประวัติบุคคล วงศ์ตระกูล เครื่องราชอิสสริยาภรณ์

921    นักปรัชญาและนักจิตวิทยา
922    ผู้นำศาสนา นักคิด
923    บุคคลในสาขาสังคมศาสตร์
924    นักภาษา นักทำพจนานุกรม
925    นักวิทยาศาสตร์
926    บุคคลในสาขาเทคโนโลยี
927    บุคคลในสาขาศิลปะและนันทนาการ
928    บุคคลในสาขาวรรณคดี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ นักเขียนชีวประวัติ
929    พงศาวดีวิทยา วงศ์ตระกูล ชื่อบุคคล เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com