ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

910    Geography & History
ภูมิศาสตร์ และวิชาที่เกี่ยวข้อง

910    ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

911    ภูมิศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ (เรื่องราวของภูมิศาสตร์ในอดีต)

912    แผนที่โลก แผนที่ต่างๆ

913    ภููมิศาสตร์โลกโบราณ (Ancient world)

914    ภููมิศาสตร์ทวีปยุโรป (Europe)

915    ภููมิศาสตร์ทวีปเอเซีย (Asia)

916    ภููมิศาสตร์ทวีปอาฟริกา (Africa)

917    ภููมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ (North America)

918    ภููมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ (South America)

919    ภููมิศาตร์โลกเขตพื้นที่อื่นๆ และบริเวณที่ไม่มีกฎหมายประเทศใดคุ้มครอง

การท่องเที่ยวหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก(Other areas)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com