ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวิชาที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เกี่ยวกับสาระทางประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ (อังกฤษ: History) คือการศึกษาประวัติความเป็นมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากการที่ได้บันทึกเก็บไว้ หรือประสบการณ์จากผู้มีอาวุโส ความหมายของคำนี้เกิดจากการสมาสคำศัพท์ภาษาบาลี "ประวัติ" (ปวตฺติ) ซึ่งหมายถึง เรื่องราวความเป็นไป และคำศัพท์ภาษาสันสกฤต "ศาสตร์" (ศาสฺตฺร) ซึ่งแปลว่า ความรู้

นักประวัติศาสตร์จะค้นพบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ เช่น จากบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร (การเขียนหรือการพิมพ์) เช่น จากบันทึกของเฮโรโดตุส (Herodotus) นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกที่บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ในทวีปยุโรปเป็นคนแรกของโลก เป็นต้น หรือเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันโดยปากเปล่า รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดีจากการขุดค้นพบซากสิ่งของต่าง ๆ เช่น สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่มนุษย์รู้จักลายลักษณ์อักษรในยุคหินจะเรียกว่า ยุคก่อนประวัติศาสตร์

904 รวมเรื่องเหตุการณ์สำคัญ

904.6 เหตุการณ์ธรรมชาคิ เช่น น้ำท่วม ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว พายุ

904.7 เหตุการณ์ที่มนุษย์ทำขึ้น เช่น สงคราม ระเบิด ไฟไหม้ เหมืองถล่ม เครื่องบินตก

909 ประวัติศาสตร์โลก

909.1 ประวัติศาสตร์โลก ค.ศ. 500-1199 ศตวรรษที่ 6-12

909.2 ประวัติศาสตร์โลก ค.ศ. 1200-1299 ศตวรรษที่ 13

909.3 ประวัติศาสตร์โลก ค.ศ. 1300-1399 ศตวรรษที่ 14

909.4 ประวัติศาสตร์โลก ค.ศ. 1400-1499 ศตวรรษที่ 15

909.5 ประวัติศาสตร์โลก ค.ศ. 1500-1599 ศตวรรษที่ 16

909.6 ประวัติศาสตร์โลก ค.ศ. 1600-1699 ศตวรรษที่ 17

909.7 ประวัติศาสตร์โลก ค.ศ. 1700-1799 ศตวรรษที่ 18

909.8 ประวัติศาสตร์โลก ค.ศ. 1800 -1899 ศตวรรษที่ 19

909.81 ประวัติศาสตร์โลก ค.ศ. 1800-1899 การปฏิวัติอุตสาหกรรม

909.82 ประวัติศาสตร์โลก ค.ศ. 1900-1999 ศตวรรษที่ 20

909.83 ประวัติศาสตร์โลก ค.ศ. 2000-2099 ศตวรรษที่ 21

แหล่งที่มา

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2552). ประวัติศาสตร์. ค้นเมื่อ มีนาคม 31, 2552, จาก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%
B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%
95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%
E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com