ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

800 วรรณกรรมและวรรณคดี
(Literature & rhetoric)

890   วรรณคดีภาษาอื่นๆ

892    วรรณคดีเซมิติก วรรณคดีแอฟโฟร-เอเชียติก
893   วรรณคดีแอฟโฟรเอเชียติกที่ไม่ใช่เซมิติก3
894   วรรณคดีอัลตาอิก วรรรคดีอูรัลอัลตาอิก วรรณคดีไฮเปอร์โบเรียน วรรณคดีดราวิเดียน
895   วรรณคดีเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
896   วรรณคดีแอฟริกัน
897   วรรณคดีของภาษาพื้นเมืองของอเมริกาเหนือ
898   วรรณคดีของภาษาพื้นเมืองของอเมริกาใต้
899   วรรณคดีภาษาอื่นๆ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com