ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

800 วรรณกรรมและวรรณคดี
(Literature & rhetoric)

830   วรรณคดีเยอรมัน และวรรณคดีภาษาตระกูลเยอรมานิก
831-838    วรรณคดีเยอรมันจำแนกตามลักษณะการประพันธ์
839   วรรณคดีภาษาตระกูลเยอรมานิกอื่นๆ เช่น วรรณคดีเนเธอร์แลนด์ วรรณคดีสวีดิช
839.1   วรรณคดีภาษายิชดิช
839.2   วรรณคดีภาษาฟริเซีย
839.3   วรรณคดีภาษาตระกูลเนเธอร์แลนด์
839.31   ภาษาดัชท์
839.35   วรรณคดีภาษาสแกนดิเนเวีย
839.36   วรรณคดีภาษาสแกนดิเนเวียตะวันตก
839.37   ภาษาสวีดิช
839.38   ภาษาแดนิชและภาษานอร์เว
839.381   ภาษาแดนิช
839.382   ภาษานอร์เว

อ่านนวนิยายฉบับออนไลน์ (e-Novel) ได้จาก ที่นี่

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com