ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

700    Arts and Entertainment
หมวดศิลปะและการบันเทิง780    ดนตรี (Music)

781    กฏเกณฑ์ทั่วไปทางดนตรี แบบของดนตรี

782    ดนตรีจากเสียงร้อง การร้องเพลง

783    ดนตรีสำหรับเสียงร้องโทนเดียว

784    เครื่องดนตรี การนำเครื่องดนตรีมาบรรเลงร่วมกัน และลักษณะดนตรีที่เกิดขึ้น

785    การนำเครื่องดนตรีแต่ละชนิดอย่างละหนึ่งชิ้นมาบรรเลงร่วมกัน

786    เครื่องดนตรีคีย์บอร์ด เครื่องแมคคานิคัล อิเล็กโทรโฟนิก เครื่องเคาะ

787    เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย

788    เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า

789    เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com