ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

700    Arts and Entertainment
หมวดศิลปะและการบันเทิง770    การถ่ายภาพ ภาพถ่าย (Photography and photographs)

771    เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ในการถ่ายภาพ

772    วิธีการใช้เกลือโลหะในการอัดภาพ

773    วิธีการใช้ผงสีพิมพ์ภาพ

774    การถ่ายภาพสัพมิติ การถ่ายภาพฮอโลแกนม(Holography)

[775-777]    ไม่ได้กำหนดใช้

778    การถ่ายภาพเฉพาะเรื่อง

779    รวมภาพถ่าย

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com