ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

700    Arts and Entertainment
หมวดศิลปะและการบันเทิง

760    ศิลปะกราฟฟิก ( Graphic arts) การพิมพ์ ( Printmaking and prints)

761    การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์นูน เช่น ตรายาง แม่พิมพ์หัวมันดิบ

763    กระบวนการกลวิธีพิมพ์หิน (Lithographic processes)

764    ภาพพิมพ์ผ้าไหม(Serigraphy)

765    การแกะลายโลหะ (Metal engraving)

766    การพิมพ์โดยใช้แม่พิมพ์กัดกรด (Etching ) และแม่พิมพ์จารเข็ม (Drypoint)

767    การแกะแม่พิมพ์โดยใช้ปลายเข็ม

768    [ไม่ได้กำหนดใช้]

769    ภาพพิมพ์ สิ่งที่ได้จากการพิมพ์ด้วยบล็อก แม่พิมพ์

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com