ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

700    Arts and Entertainment
หมวดศิลปะและการบันเทิง750    การเขียนภาพ (Painting ) และภาพจิตรกรรม ( Painting)

751    เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ วัสดุ รูปแบบ ของการเขียนภาพ

752    สีที่ใช้ในงานจิตรกรรม

753    ศิลปะการเขียนภาพสัญลักษณ์นิยม (Symbolism ) การเขียนอุปมานิทัศน์ (Allegory) การเขียนภาพเทพนิยาย (Mythology) การเขียนภาพนักบุญ (Legend )

754    ศิลปะการเขียนภาพชีวิตประจำวันแบบชาวฮอลันดาสมัยก่อน(Genre paintings)

755    ศิลปะการเขียนภาพสัญลักษณ์ทางศาสนา

756    [ไม่ได้กำหนดใช้]

757    ศิลปะการเขียนภาพรูปทรงของมนุษย์

758    ศิลปะการเขียนภาพเรื่องราวอื่นๆ

759    การจำแนกกิจกรรมตามภูมิภาค และประวัติ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com