ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

700    Arts and Entertainment
หมวดศิลปะและการบันเทิง740   การวาดเขียน(Drawing) ศิลปะตกแต่ง(Decorative arts)

741    การวาดเขียนและภาพวาดเขียน

742    การวาดภาพตามส่วนที่ปรากฏให้เห็น

743    การวาดเขียนและภาพวาดเขียนตามลักษณะวัตถุที่วาด

744    [ไม่ได้กำหนด]

745    ศิลปะตกแต่ง (Decorative arts)

746    ศิลปะเกี่ยวกับสิ่งทอ (Textile arts)

747    การจัดตกแต่งภายใน (Interior decoration)

748    แก้ว กระจก เครื่องแก้ว

749    อุปกรณ์เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com