ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

700    Arts and Entertainment
หมวดศิลปะและการบันเทิง730    ศิลปะพลาสติก(Plastic arts) ประติมากรรม (Sculpture)

731    กรรมวิธี รูปแบบ วัสดุในงานประติมากรรม

732    ประติมากรรมยุคแรก ถึง ค.ศ.500

733    ประติมากรรมกรีก ประติมากรรมโรมัน

734     ประติมากรรม ค.ศ.500-1399 เช่น ประติมากรรมโรมาเนสก์(Romanesque)
ประติมากรรมกอทิก(Gothic)

735    ประติมากรรม ค.ศ.1400-ปัจจุบัน

736    การแกะสลัก (Carving and carvings)

737    การหล่อเหรียญ การประดิษฐ์รูปลอก เหรียญตรา เหรียญโลหะต่างๆเหรียญกษาปณ์

738    ศิลปะเครื่องปั้นเผา ( Ceramic arts)

739    โลหะประดิษฐ์ (Art metalwork)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com