ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

700    Arts and Entertainment
หมวดศิลปะและการบันเทิง

720    สถาปัตยกรรม (Architecture)

721    สถาปัตยกรรมโครงสร้าง

722    สถาปัตยกรรมโบราณ ถึง ค.ศ.300

723    สถาปัตยกรรมค.ศ.300-ค.ศ.1399

724    สถาปัตยกรรม ค.ศ.1400-ปัจจุบัน

725    การออกแบบอาคารหน่วยงานราชการ

726    อาคารทางศาสนา เช่น วัด โบสถ์ วิหาร มัสยิด สุเหร่า โบสถ์ฝรั่ง สุสาน ฮวงซุ้ย

727    อาคารเพื่อการศึกษา เพื่อการวิจัย

728    อาคารที่พักอาศัย

729    การออกแบบ การตกแต่งโครงสร้าง การตกแต่งภายใน

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com