ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

600    Technology หมวดเทคโนโลยี


690    การก่อสร้าง (Buildings)

691    วัสดุก่อสร้าง

692    เครื่องช่วยปฏิบัติการก่อสร้าง

693    การก่อสร้างด้วยวัสดุพิเศษ การก่อสร้างเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ

694    การก่อสร้างด้วยไม้ การช่างไม้

695    การมุงหลังคา

696    เครื่องอำนวยความสะดวกสบายในอาคาร

697    วิศวกรรมเกี่ยวกับการทำความร้อน การระบายอากาศ การปรับอากาศ ในการก่อสร้าง

698    การตกแต่งขั้นสุดท้ายของการก่อสร้าง

699    [ไม่ได้กำหนดใช้]

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com