ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

600    Technology หมวดเทคโนโลยี


680    โรงงานผลิตของใช้เพื่อประโยชน์บางอย่าง

681    อุปกรณ์สำหรับวัดความถูกต้อง เที่ยงตรง

682    งานตีเหล็ก การทำเกือกม้า การหลอมเหล็ก การเผาเหล็ก

683    เครื่องเหล็กและเครื่องใช้ในบ้าน

684    การตกแต่งบ้านเรือนและห้องปฏิบัติงาน

685    สินค้าที่ทำจากหนังสัตว์ ขนสัตว์

686    การพิมพ์และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

687    การผลิตเครื่องแต่งกาย

688    ผลผลิตอื่นๆเทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อ

689    [ไม่ได้กำหนดใช้]

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com