ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

600    Technology หมวดเทคโนโลยี


660    วิศวกรรมเคมี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

661    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

662    เทคโนโลยีวัตถุระเบิด (Technology of explosives,fuels,related products)

663    เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม (Beverage technology)

664    เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหาร (Food technology)

665    เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมสน้ำมัน ไขมัน ขี้ผึ้ง แก๊ส (Technology of inductrial oils,fats,waxes,gases)

666    เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา (Ceramic technology)

667    เทคโนโลยีการทำความสะอาค เทคโนโลยีเกี่ยวกับสี และเทคโนโลยีการเคลือบผิว (Cleaning,color,coating,related tecnologies)

668    เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อินทรีย์วัสดุอื่นๆ (Technology of other organic products)

669    เทคโนโลยีการผลิตโลหะ (Metallurgy)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com