ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

600    Technology หมวดเทคโนโลยี


640   คหกรรมศาสตร์และชีวิตครอบครัว

641    อาหารและเครื่องดื่ม

642    การจัดเลี้ยงอาหาร การจัดโตีะ อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร

643    บ้านพักอาศัยและอุปกรณ์ภายในบ้าน

644    เครื่องอำนวยความสะดวกในบ้าน

645    เครื่องประดับบ้าน

646    การตัดเย็บเสื้อผ้า เสื้อผ้าการแต่งกาย

647    การจัดการบ้านเรือน

648    การสุขาภิบาลในบ้าน การดูแลบ้าน

649    การเลี้ยงดูเด็กและการดูแลผู้ป่วย ผูพิการในบ้านเรือน

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com