ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

600    Technology หมวดเทคโนโลยี

620    วิศวกรรมศาสตร์

621    ฟิสิกส์ประยุกต์

622    วิศวกรรมการทำเหมืองแร่ และการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

623    วิศวกรรมการช่างทหาร และวิศวกรรมการเดินเรือ

624    วิศวกรรมโยธา

625    วิศวกรรมการสร้างทางรถไฟ ถนน ทางด่วน

626    [ไม่ได้กำหนดใช้]

627    วิศวกรรมไฮดรอลิก (Hydraulic engineering) วิศวกรรมเกี่ยวกับน้ำ การใช้ปประโยชน์การควบคุมน้ำธรรมชาติบนผิวโลก

628    วิศวกรรมสุขาภิบาล (Sanitary engineering) วิศวกรรมการพิทักสิ่งแวดล้อม (Environmental protection engineering)

629    วิศวกรรมสาขาอื่น

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com