ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

600    Technology หมวดเทคโนโลยี

610   แพทยศาสตร์

611   กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ชีววิทยาของเซลล์ ชีววิทยาของเนื้อเยื่อ

612   สรีรศาสตร์ของมนุษย์ รวมทั้งงานที่กล่าวถึงกายวิภาคศาสตร์และสรีรศาสตร์

613    สุขศึกษา การส่งเสริมสุขอนามัยส่วนบุคคล

614    นิติเวชศาสตร์ การกำเนิดโรค เวชศาสตร์การป้องกัน

615    เภสัชวิทยา ตำราการรักษาโรค โอสถวิทยา

616    โรค เชื้อโรค

617    ศัลยกรรม และการแพทย์สาขาอื่นๆ

618    นรีเวชวิทยา สูติศาสตร์

619    การทดลองยากับสัตว์ต่างๆ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com