ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

ความรู้เกี่ยวกับสาระทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่นำความรู้จากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติไปใช้กับปัญหาในทางปฏิบัติ สาขาวิชาต่างของวิศวกรรมศาสตร์เป็นตัวอย่างของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และในด้านอุตสาหกรรมเรียกวิทยาศาสตร์ประยุกต์ว่า การวิจัยและพัฒนา (research & development)

601 ปรัชญาและทฤษฎีของเทคโนโลยี

602 เรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับเทคโนโลยี

602.75 เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการบริการ

602.9 เบ็ดเตล็ดเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับเทคโนโลยี

603 พจนานุกรม สารานุกรม เทคโนโลยี

604 การวาดภาพเทคนิค เทคโนโลยีเกี่ยวกับวัสดุอันตราย

604.7 เทคโนโลยีเกี่ยวกับวัสดุที่มีอันตราย

604.8 ประวัติและเรื่องราวเทคโนโลยีที่กล่าวเกี่ยวกับบุคคล

605 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสารทางเทคโนโลยี

606 องค์กรต่างๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี

607 การศึกษา วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

608 การประดิษฐ์คิดค้น ประดิษฐกรรม การจดสิทธิบัตร

609 ความเป็นมา สถานที่ และบุคคลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

แหล่งที่มา

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2552). วิทยาศาสตร์ประยุกต์. ค้นเมื่อ มีนาคม 31, 2552, จาก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%
B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%
B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%
E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%
B8%95%E0%B9%8C

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com