ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

500 sciences & mathematics หมวดวิทยาศาสตร์

590   สัตว์ ชีววิทยาของสัตว์ สัตววิทยา (Zoology)

591    หัวข้อเฉพาะในเรื่องธรรมชาติของสัตว์

592    สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrstes)

593    สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆในทะเลและชายฝั่ง

594    มอลลัสกา (Mollusca)

595    อาร์โทรโปดา (Arthropoda) สัตว์ที่ลำตัวเป็นปล้อง มีระยางค์เป็นข้อต่อๆกัน

596    คอร์ดาตา สัตว์มีกระดูกสันหลัง

597    สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเลือดเย็น (Cold-blood Vertebrates ) ปลา( pisces Fishes) มีนวิทยา (Ichthyology) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปลา

598    นก (Aves (Birds) ปักษีวิทยา ( Ornithology)

599    สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ( Mamals) สัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่น

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com