ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

500 sciences & mathematics หมวดวิทยาศาสตร์

580   พืช พฤกษศาสตร์ (Botany) พืชที่มีท่อลำเลียง พืชมีเมล็ด พืชดอก

581   หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับธรรมชาติของพืช

582   พืชที่มีลักษณะเป็นผัก หรือ ไม้ดอก

583    พืชใบเลี้ยงคู่ (Dicotyledons)

584   ไลลิโอซิดา( Liliopsida) พืชใบเลี้ยงเดี่ยว( Monocotyledons)

585   พืชจิมโนสเปิร์ม (gymnosperms) ไฟดนไฟตา (Pinophyta) พืชที่มีราก ลำต้น และใบที่แท้จริง มีเมล็ด มีลำต้นขนาดใหญ่ มีเนื้อไม้ มีอายุหลายปี มีสีเขียวอยู่เสมอ

586    คริปโตแกเมีย (Cryptogamia) หรือพืชไร้เมล็ด (Seedless plants)

587    เทอริโดไฟตา ( Pteridophyta) พืชไร้เมล็ดที่มีท่อลำเลียง

588    ไบรโอไฟตา ( Bryophyta)

589    ทัลโลไฟตา จัดใหม่ไว้ที่ 579

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com