ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

500 sciences & mathematics หมวดวิทยาศาสตร์

571   สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต

572   ชีวเคมี (Biochemistry)

573    ระบบเฉพาะทางสรีรวิทยาในสัตว์ มิญชวิทยา (Histology) และสรีรวิทยาของอวัยวะเฉพาะส่วน

574   [ไม่ได้กำหนดใช้]

575   ระบบสรีรวิทยาเฉพาะส่วนในพืช

576   พันธุศาสตร์ (Genetics) และวิวัฒนาการ (Evolution)

577    นิเวศวิทยา (Ecology)

578   ชีววิทยา ประวัติธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

579   ชีววิทยาของจุลชีพ (Microorganisms) ทัลดลไฟตา(Thallophyta) ฟังไจ( Fungi ) สาหร่าย( Algae)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com